ARVOT

Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen tiedonvälitys, globaalit tietoverkot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa. Arvokeskustelu oppilaiden kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja nimeämään kohtaamiaan arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös kriittisesti.

Oppilaita tuetaan rakentamaan omaa arvoperustaansa. Koulun ja kotien yhteinen arvopohdinta ja siihen perustuva yhteistyö luovat turvallisuutta ja edistävät oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen kotien erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen perusta.

Rovaniemen kristillisessä koulussa kristillisyys on kaiken toiminnan ja myös arvojen perusta. Koulun opetussuunnitelmassa on määritelty seuraavat kristilliset arvot: Ihmisarvo, vastuullisuus, laupeus, lähimmäisenrakkaus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, armollisuus, turvallisuus, yhteisöllisyys, kunnioitus, luottamus, kiitollisuus ja katsomustietoisuus.

Arvot heijastuvat koulun toimintakulttuuriin, kasvatustavoitteisiin ja toiminta-ajatukseen läpäisyperiaatteella. Kristillisyys näkyy esimerkiksi henkilökunnan, oppilaiden ja vanhempien välisissä kohtaamisissa, aamunavauksissa, juhlissa, tapahtumissa ja teemoissa sekä yhteistyössä eri seurakuntien kanssa. Koulussa tarjotaan myös mahdollisuus esimerkiksi ruoan siunaamiseen. Rovaniemen kristillisen koulun tavoitteena on tukea oppilaiden liittymistä kotinsa hengelliseen taustaan ja tukea vanhempia kasvatustehtävässään. Uskonnonopetusta on koulussamme vuosiluokilla 1-2 yksi vuosiviikkotunti ja vuosiluokilla 3-6 kaksi vuosiviikkotuntia. Koulu ei vaadi oppilailta tai perheiltä vakaumusta tai uskonnollisen yhteisön jäsenyyttä. Rovaniemen kristillisen koulun opetus ei myöskään sitouta uskontoon tai mihinkään kristilliseen tunnuskuntaan: toimintakulttuuri koulussamme on yhteiskristillistä. Arvoja ja niiden heijastumista koulun toimintakulttuuriin ja eri oppiaineisiin on kuvattu tarkemmin koulun opetussuunnitelmassa.